Διακοπές στον Νότον με το τερατάκιν

Ο Νότος αρέσκει μου. Γενικά όσον κοντεύκω της θάλασσας περίτου μου αρέσκει, γιατί αρέσκει μου το αερούιν της, η αλμύρα, τζιαι ότι άλλον έσιει να μας δώκει.

Επήαμεν που λαλείτε στον Νότον 4 ημέρες, Σόμερσετ, Ντόρσετ τζιαι μιαν ακρούαν του Ντέβον. Επετύχαμεν τζιαι τον τζιαιρόν, ήλιος τζιαι 20-25 βαθμοί, που για δακάτω λοαρκάζεται καλοτζιαίριν. Η κόρη μας, 2 1/2 χρονών τζιαι κάτι ψιλά, άμαν κάμνουμεν έτσι εξόδους γενικά αππώννεται τζιαι επειδή αλλάσσει περιβάλλον δοκιμάζει να σπάσει την σιδηράν πειθαρχίαν που ως σκληροπυρηνικός σταλινιστής επιβάλλω γενικώς (ναι πολλά, ότι θέλει κάμνει με).

Μετά που περίπου 2 ωρούες στον αυτοκινητόδρομον εφκήκαμεν τζιαι ήβραμεν μιαν ωραίαν μπυραρίαν με κήπον τζιαι εσταματήσαμεν να τσιμπήσουμεν κάτι. Παραγγέλλουμεν φαΐν, έρκεται. «Κόρη ήρτεν το φαΐν σου, έλα να φάεις». Περιττόν να σας πώ ότι το τέρας εδίαν του κήπου γυρόν τζιαι εθαύμαζεν την χλωρίδαν τζιαι την πανίδαν. Ήρτεν, έκατσεν, έφαεν θκυο μπουτσιές, τζιαι τσουπ εκατέβηκεν που την καρέκλαν. «Οπας, πού πάεις τωρά;» «Πάω στες σούσες». «Κάτσε να φάεις πρώτα τζιαι μετά πάμεν μαζίν». Αν μου εκρωστήκετε εσείς, εκρώστηκεν μου τζιαι το τέρας. «Κόρη έλα να φάεις», τίποτε. Εγώ άρκεψα τζιαι φόρτωνα, η μάμμα της άρκεψεν να ανησυχά ότι εν θα φάει τζιαι εννά μείνει παστόρεγκα τζιαι εννά έχει την έννοιαν της η γιαγιά της.

Να μεν τα πολλολοώ, εν έφαεν. Έμεινεν το φαΐν της, επετάξαμεν τζιαι 4 λίρες. Μπαίννουμεν μες το αυτοκίνητον να φύουμεν, βάλλω πισινήν να φκώ που το πάρκιγκ, «παπά πεινώ». Έθελα να εκραγώ σαν τον Βεζούβιον. Τζιαμαί για νάμαι ειλικρινής εσκέφτηκα να την αφήκω να πεινά ωσπου να νυχτώσει, αλλά επικράτησεν η μάνα της τζιαι έδωκεν της έναν φρουτο-μπισκόττον να κρύψει.

Τέλος πάντων. Την επομένην επήαμεν σε έναν ιστορικόν σπίτιν με ωραίους κήπους. Το σπίτιν ευτυχώς εν είχεν τίποτε μέσα, οπότε το τέρας είχεν πόλικην πλάτσαν να βουρήσει τζιαι να φωνάξει, έκαμεν πολλήν χαράν, τζιαι το κυριόττερον ελείψαν τζιαι οι παταρίες της καλά καλά. Επήαμεν τζιαι σε μιαν εκκλησίαν σε έναν χωρκόν, παλιά εκκλησία με κάτι γιαγιούες Εγγλέζες να βάλλουν μέσα φκιόρα τζιαι να την κρατούν καθαρήν. Οι εκκλησίες όπως ξέρετε εν μακρόστενες για να έχουν διαύλο τα τρίχρονα να βουρούν, το οποίον η κόρη μας ξέρει το που τότε που εξεκίνησεν να περπατά (δέτε φώτο πάνω). Εν έσιει πρόβλημαν, αν δεν έχει λειτουργίαν εν σου θυμώννει κανένας. Άσε που οι εκκλησίες έχουν τζιαι παιδικήν γωνιάν με παιχνίθκια κλπ, εν τζιαι εν το κλαπ του Ττόμη δαμαί.

Τέλος καλόν, όλα καλά. Γύρις ημέραν είπαμεν να πάμεν στο Λάιμ Ρίτζις (τζιείνον του Γάλλου Υπολοχαγού όπως είπαμεν στο προηγούμενον ποστ). Εκουρτίζαμεν την μιτσιάν ούλλη εφτομά ότι ήταν να πάμεν θάλασσα να συνάξουμεν καρτούες. Πάμεν τζιαι θωρούμεν ότι η παραλία ήταν τσιακκίλιν τζιαι εν είχεν καρτούες όπως τζιείνες που εξέραμεν στην Ουαλλίαν. Εν πειράζει, το τέρας άμαν τζιαι είδεν το νερόν επήεν καρφωτή. Τι Κάππαρης τι Ντόρσετ. Επιτσιάλησεν καλά, τζιαι επήαμεν περίπατον. Κλασσικά πράματα, φιsh εντ τσιπς, παγωτόν, κόσμος πολλύς. Εκάτσαμεν να φάμεν, αγοράσαμεν της σικλούαν (παρόλον που εν είχεν άμμον), έφαεν 2-3 πατατούες τζιαι μετά παγωτόν. Τζιαι μετά αποφάσισεν ότι εν έθελεν να περπατήσει πιον. Κλάμαν ο λαός, «παπάκη κουβάλα με». Χωρίς λόγον βασικά. Ε, τί να κάμω, στα πολλά έβαλα την πας τους ώμους μου τζιαι κουβάλησα την ως το αυτοκίνητον. Μόλις εξεκινήσαμεν το αυτοκίνητον άρκεψεν τζιαι ροχάλιζεν.

Γύρις ημέρα επήαμεν σε μιαν άλλην παραλίαν, στο Μπίαρ (Beer). Τούτη άρεσεν μου παραπάνω, είχεν κρεμμούς τζιαι ήταν πιο όμορφη τζιαι πιο ήσυχη. Πάλαι το ίδιον με την μιτσιάν. Πιτσιάλισμαν πολλύν, χαράν, όποτε έρκετουν το κύμμαν τζιαι φάκκαν της πας τα πόθκια ετσιρίλλαν που την χαράν της. Στα πολλά είπαμεν να φάμεν πάλαι. Επειδή (ενόμισα ότι) έμαθα το μάθημαν μου, ερώτησα την πρώτα. «Κόρη πεινάς;» «Ναι παπά» «Τί θέλεις» «Σάντουιτς τζιαι παγωτόν». «Εντάξει, να φάμεν το σάντουιτς μας πρώτα τζιαι μετά να σου πιάσω παγωτόν». «Εντάξει»

Πιάννουμεν σάντουιτς. Καθούμαστεν, βάλλω της το σάντουιτς της μπροστά της τζιαι θωρώ το μουτρούιν της που εστράβωσεν. «Φάε το σάντουιτς σου» «Όι, εν το θέλω». «Μα εν πολλά ωραίον» «Όι». Τι παιχνίθκια, βιβλία, ποσκόλιον, τίποτε, τα σιειλούθκια της ήταν κλειδαμπαρωμένα. Εκατάλαβα τι παίζει. «Φάε το σάντουιτς σου τζιαι να πιάμεν παγωτόν» λαλώ της, πηαίννοντας ενάντια στο παιδαγωγικόν μου ένστικτον τζιαι στην πατροπαράδοτην μου όρεξην να της τες κρούσω. Όι μόνον δεν έφαεν το σάντουιτς, έπιαεν την η κρίση πάλαι. Άτε, να πάμεν κανέναν περίπατον πέρκι ξιάσει. Τίποτε, εν επαρπάταν πάλαι. «Κουβάλα με παπά». Γκρρρρ. Επήαμεν στην άλλην άκρην της παραλίας που έππεφτεν η σκιά του κρεμμού. Εκάτσαμεν τζιαμαί λλίην ώραν. Εγώ επήα με το σφυρίν να σπάσω κανέναν βράχον πέρκι εύρω κανέναν απολίθωμαν. Στρέφουμαι, ήταν ακόμα το ίδιον. Πάμεν πίσω, καθούμαστεν κάτω. «Θέλεις παγωτόν» «Ναι!». Η φάτσα μου ήταν όπως του Μουρίνιο που τον επέψαν στες κερκίδες προψές. Άμαν έφαεν το παγωτόν εζωντάνεψεν πάλαι, εβούραν, έπαιζεν. Η κρίση εδιάρκεσεν αρκετήν ώραν ώστε να μεν καταφέρω να πάω ψάρεμαν για σκουμπρίν που εφεύκαν οι βάρκες κάθε μισήν ώραν. Ενευρίασα πολλά, ήταν σαν τζιείντες διαφημίσεις για τα Ντούρεξ. Αν δεν ήμαστεν σε δημόσιον χώρον ήταν να κάμω έγκλημαν.

Γενικά αππώθηκεν πολλά, εθύμωννεν μας, εν εκρώννετουν, σε βαθμόν που ένιωσα μεγάλην ανακούφισην άμαν επιάμεν τον δρόμον να στραφούμεν. Τζιαι ρωτώ: άμαν έκαμνεν έτσι μετά που 4 μέρες στην ίδιαν χώραν, τι να περιμένω άμαν έρτω Κύπρον; Όι πέτε μου.

Φωτογραφίες δαμαί.

Advertisements
This entry was posted in Ταξίθκια and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Διακοπές στον Νότον με το τερατάκιν

 1. Ο/Η Skouloukouin λέει:

  Σαν να τζαι βλέπω τα δικά που προσεχώς επεισόδια όταν θα αρχίσω να ταξιδεύω με το δικό μου τερατάκι. Είσαι όμως χαζομπαμπάς κατά βάθος. Να τη χαίρεσαι και να σε «βασανίζει», εν τζαι να εν μαννόν το κοπελλούδι.

 2. Ο/Η Antonis λέει:

  Τουλάχιστον η δική εν μωρόν τζι αππώνεται. Οι άλλοι οι Κυπριαίοι που ήβρες εις στο Ντόρσετ τζιαι ελάλες μας στο προηγούμενον το ππόστ;

  • Ο/Η M λέει:

   Χεχεχε ναι, δικαιούται να αππωθεί. Τζιείνοι ήταν να πω γαδάροι αλλά τους γαδάρους συμπαθώ τους πολλά τζιαι εν θέλω να τους αδικήσω.

 3. Καταρχήν να σου ζήσει! Με τη φοάσε, με σκληροπυρηνικό παπά, τα αππώματα κάμνει τα για χαλάρωση τζιαι των δκυό, ή μάλλον τζιαι των τριών σας!!!! 🙂 Tips, ειδικά για το καλοτζαίριν αν έρτετε Κύπρο: οτιδήποτε σε ζάχαρη διάτε της το ως τες 4-5 για να προλαβαίνει να φεύκει η ενέργεια που διά τζιαι να τζιημάτε την νύκτα!!! (για να μπόρετε να τζιημάστε τζιαι σεις). Επαρατήρησα πως οτιδήποτε σε άμυλλο τζιαι υδατάθρακα, άμαν έσιει πυράες εν κάθετε στα μωρά τζιαι δυσπυρκούν αν την εμάθετε με φρούτα τζιαι λαχανικά είσαστεν πόμπα (όι σαν μιαν περίπου της ίδιας ηλικίας περίπου που τζιερίν να της άψης εν κοντέφκει!), το πολλύν νερόν εν κλειδί για να κρατούν το κκέφιν τους, τζιαι πολλές συκλούες τζιαι φκιαρούθκια εννά είσαστεν ήσυχοι τζιαι ευτυχισμένοι!!!

 4. Ο/Η ρίτσα λέει:

  μα εν ούλλα τα μωρά έτσι σήμερα;
  η γιαγιά μου ένταλως εμεγάλωσε μανισιή της που η μάμα της ήταν ούλλη μέρα στα χωράφκια;

  • Ο/Η M λέει:

   Τζιαι η δική μου η γιαγιά το ίδιον. Εν πολλή η σημασία που τους διούμεν σε σύγκρισην. Επίσης οι γιαγιάες μας εκάμναν πολλά μωρά τζιαι έτσι εν είχαν ώραν για πολλήν σημασίαν τζιαι ανησυχίαν όπως εμείς.

 5. Ο/Η postbabylon λέει:

  φίλε κάμνει σου καψόνια η κοράσα! Αν εκατάλαβεν οτι διάς βάρος στο θέμαν του φαγιού πατά σε στον κάλλον, χεχεχεχε!. Τζιαι η αρφότεχνη μου επέρασεν παρόμοιαν φάσην στην ηλικίαν της δικής σου! Καλές υπομονές τζιαι να την σιέρεσαι!

 6. Ο/Η EpicMetal λέει:

  ahahahahaha epellanen se
  aresen mou polla touto » Η φάτσα μου ήταν όπως του Μουρίνιο που τον επέψαν στες κερκίδες προψές. » lol 😛

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s